صفحه ی جاری Skip Navigation Linksخانه > مقالات
آمار سايت
kf0d

English Pages
kf0d

About PPFI

مقالات
تکنيک ميز دوار
kf0d
جمعه 8/1/1393 3:57:56 تکنيک ميز دوار
kf0d

سعيد نوري نشاط

تکنيک ميز دوار در واقع زماني صورت مي گيرد که شما چندين موضوع داريد و عده زيادي شرکت کننده و قرار است همه راجع به همه آن چند موضوع نظر دهند


درک تازه اي از تسهيلگري: تسهيلگري و تغيير رفتار
kf0d
جمعه 4/5/1392 1:39:53 درک تازه اي از تسهيلگري: تسهيلگري و تغيير رفتار
kf0d

 

 

 

 

                سعيد نوري نشاط

 

 

اتفاقاتي که در اين دو ماهه گذشته رخ داد، بويژه فرصتي که برنامه کمک هاي کوچک تسهيلات محيط زيست جهاني فراهم آورد تا پروژه هاي کوچک بسياري را که در ايران اجرا شده است مرور کنم، باعث شد تا از زاويه ديگري به تسهيلگري بنگرم و آن رابطه بين تسهيلگري و تغيير رفتار آدم هاست. در مطلب زير، تلاش مي کنم که از نگاه ديگري به تسهيلگري بنگرم و سعي کنم که تصويري از رابطه بين تسهيلگري و تغيير رفتار را نشان دهم. 


چهار نمونه مسئله براي استفاده در کارگاه حل مسئله
kf0d
پنج شنبه 15/1/1392 3:16:49 چهار نمونه مسئله براي استفاده در کارگاه حل مسئله
kf0d

 

چهار نمونه مسئله براي استفاده در کارگاه حل مسئله

 درک بهتر فرآيند و محتوا

سعيد نوري نشاط


چهار مطالعه موردي زير را براي يک کارگاه حل مسئله در شهرستان اروميه طراحي کردم. گروه مشارکت کننده در کارگاه آموزشي، زنان سرپرست خانوار عضو گروه هاي هميار بودند. در هر يک موارد زير - که براي کارگاه حل مسئله از آنها استفاده کرده ام، براي گروه مسئله (يا مسائلي) پيش آمده است که گروه بايد نسبت به حل آنها اقدام کند. اين موضوع از دو جنبه اهميت دارد. يکي از نگاه تسهيلگر يکي از نگاه شرکت کنندگان در گروه براي حل مسئله. خوب از نگاه تسهيلگر اين مهم است که براي حل مسئله بايد چگونه فرآيندي را طراحي کند و البته براي شرکت کنندگان اين مهم است که چگونه بايد به حل مسئله کمک کنند. اينک خودتان را به جاي تسهيلگر بگذاريد و در هر مورد بگوييد که براي آن چه روشي را انتخاب مي کنيد. در اين حالت فقط به فرآيند (يا روش) بيانديشيد، تلاش کنيد که با رويکردهاي متفاوت فرآيند را طراحي کنيد. يک بار هم خودتان را به جاي شرکت کنندگان بگذاريد و بگوييد که در باره آن موضوع چطور فکر مي کنيد. در اين حالت، فقط به محتواي بيانديشيد –تلاش کنيد که راه حل هاي متفاوت را در نظر بگيريد. پس از آنکه چنين کرديد، سعي کنيد که رابطه بين فرآيند و محتوا را به دست آوريد. در اين حالت، بهتر متوجه مي شويد که تکنيک هاي مختلف ممکن است راه حل هاي متفاوتي را به دست دهند.


روش هاي حل مسئله در گروه ها
kf0d
چهارشنبه 10/8/1391 22:46:59 روش هاي حل مسئله در گروه ها
kf0d

 

به قلم سعيد نوري نشاط
متني که در زير مي آيد، متن آموزشي يک کارگاه آموزشي است که در خصوص روش هاي حل مسئله در شهر اروميه برگزار شده است. درا ينجا ابتداء جا دارد که از خانم پاکزادمنش براي کمک در تدوين متن تشکر کنم. البته اين صرفا يک متن آموزشي است و ناظر بر فرآيند کارگاه و استفاده از روش هاي خلاقانه براي وارد کردن شرکت کنندگان در يک گفت و گوي سازنده و يادگيرنده نيست. 


در باب تسهيلگري گروهي
kf0d
سه شنبه 17/5/1391 10:39:43 در باب تسهيلگري گروهي
kf0d

به قلم سعيد نوري نشاط

مرداد 1391

گاهي در باره تسهيلگري در يک گروه صحبت مي شود، زماني هم صحبت از گروهي است که با هم نقش تسهيلگر را دارند. يک گروه تسهيلگر مي توانند در اجراي يک فعاليت گروهي با هم همکاري کنند. همان گونه که يک سازمان هم ميتواند نسبت به يک موضوع نقش تسهيلگري ايفا کند، يا از تدابير تسهيلگرانه استفاده کند. در اينجا قصد داريم که به تسهيلگري گروهي بپردازيم يعني زماني که دو يا چند نفر با هم براي تسهيلگري همکاري مي کنند. 


پيش درآمدي بر تجهيز منابع مالي در سازمان هاي غيردولتي
kf0d
شنبه 12/6/1390 0:20:15 پيش درآمدي بر تجهيز منابع مالي در سازمان هاي غيردولتي
kf0d

سعيد نوري نشاط

مرداد 1390

 

سازمان هاي غيردولتي درست مانند يک موجود زنده هستند که براي باقي مانده و ادامه فعاليت هاي خود به منابع نياز دارند. درواقع، بدون منابع پايدار و مستمر، فعاليت هاي يک سازمان همواره در خطر توقف قرار دارد. براي همين است که يک سازمان غيردولتي همواره بايد براي تجهيز منابع خود برنامه ريزي داشته باشد.


برخي نکات در باره توانمندسازي براي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي
kf0d
چهارشنبه 9/6/1390 3:59:0 برخي نکات در باره توانمندسازي براي حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي
kf0d

سعيد نوري نشاط

مطلب زير در نشريه داخلي موسسه سبزکاران گيلان (از انجمن هاي غيردولتي فعال در حوزه محيط زيست در استان گيلان) در مرداد 1390 منتشر شده است.

 

واقعيت اين است که زندگي بشر روي کره زمين وابسته به منابع طبيعي است و از اين حقيقت هيچ گريزي نيست. بشر براي زنده ماندن به هوا، آب، نور و غذا نياز دارد و اين وظيفه تک تک انسان هاست که تلاش دو چندان خود را براي حفظ اين منابع به کار ببندند و واضح است که حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي تنها با حراست فيزيکي تأمين مي شود. آنچه که در اين مطلب کوتاه در پي طرح آن هستيم اين است که قصد داريم از سطح تکاليف فردي فراتر رفته و مسئله حفاظت را در سطح يک اجتماع محلي مطرح کنيم، آنجا که افراد اجتماع در کنار هم زندگي مي کنند. اين اجتماع محلي ممکن است شهرک، روستا يا مجتمع باشد.


مدير - رهبر : الگويي مناسب براي مديريت گروه هاي هميار
kf0d
شنبه 28/3/1390 5:28:42 مدير - رهبر : الگويي مناسب براي مديريت گروه هاي هميار
kf0d

به قلم سعيد نوري نشاط و پروين پاکزادمنش

مقدمه

گروه هاي هميار يا خوديار (Self Help Groups) گروه هايي هستند که از تعدادي از زنان (معمولا بين 10 تا 20 نفر، گاهي بيشتر و گاهي کمتر) هم طبقه و همگن با هدف کاهش فقر و توانمندي اقتصادي تشکيل مي شوند. گرد هم آمدن اين زنان داوطلبانه بوده و اصل اساسي کار آنها بر مبناي پس انداز سرمايه هاي کوچک و راه اندازي بنگاه هاي اقتصادي خرد است که خودشان اداره آن را بر عهده دارند. اين سرمايه هاي اندوخته شده مي تواند بعدها به سرمايه اي خوب براي سرمايه گذاري در يک بانک و گرفتن وام براي توسعه کارها باشد. يادمان باشد که هدف نهايي تشکيل گروه هاي هميار استقلال مالي و جدا شدن از چرخه فرسايشي بهزيستي است که آنها را به افراد قانع و هميشه منتظر براي يک ”آب باريکه“ تبديل مي کند.


چند نکته در باره تسهيلگري
kf0d
چهارشنبه 18/3/1390 5:46:54 چند نکته در باره تسهيلگري
kf0d

به قلم سعيد نوري نشاط

يک بار يک معلم از من پرسيد که چگونه مي تواند با استفاده از روش تسهيلگري در کار معلمي خود موفق تر شود. به او گفتم که بايد از خودت بپرسي که "چه کنم که به جاي اينکه من به بچه ها چيزي ياد بدم، آنها خودشان با کار گروهي همان چيزي را که من مي خواهم به آنها ياد بدهم، کشف کنند و حتي بيشتر از آن هم ياد بگيرند، ممکن است آنان چيزهايي را بيابند که به فکر من هم نرسيده است".


درس هاي آموخته تيم تسهيلگري
kf0d
شنبه 10/2/1390 5:33:29 درس هاي آموخته تيم تسهيلگري
kf0d

مطلبي را که در زير مي خوانيد برگرفته از کتاب "درس هاي آموخته پروژه برقراري ارتباط مؤثر با جوامع محلي در مورد اهميت گونه يوزپلنگ آسيايي در ذخيره گاه زيستکره توران" است که توسط انجمن بوم پژوهان در چارچوب دو پروژه با حمايت برنامه کمک هاي کوچک تسهيلات محيط زيست جهاني در سال 1389 توسط برگ زيتون منتشر شده است. اين کتاب توسط مهدي الماسي، سيد علي ساجد، پروين پاکزادمنش و سعيد نوري نشاط منتشر شده است. اين فصل حاوي درس هاي آموخته تيم تسهيلگري در روستاهاست.


متن آموزشي ارتباط مؤثر و مذاکره - ويژه اعضاي گروه هاي زنان سرپرست خانوار
kf0d
يکشنبه 14/1/1390 4:2:26 متن آموزشي ارتباط مؤثر و مذاکره - ويژه اعضاي گروه هاي زنان سرپرست خانوار
kf0d

ارتباط مؤثر و مذاکره

در اين متن که ويژه اعضاي گروه هاي زنان سرپرست خانوار تهيه شده است ابتدا به تعريف ارتباط مؤثرمي پزداريم و بتدريج مباحث مرتبط با موضوع را طرح و سرانجام وارد متن آموزشي مذاکره مي شويم. 


مقدمه اي بر برنامه ريزي - بخش اول - به قلم سعيد نوري نشاط
kf0d
سه شنبه 12/5/1389 3:48:6 مقدمه اي بر برنامه ريزي - بخش اول - به قلم سعيد نوري نشاط
kf0d

اگر بپذيريم که مهم ترين فعاليت هاي تسهيلگران گروه هاي محلي يا روستايي در يک سلسله مراتب عبارتند از برنامه ريزي، اجراء، پايش و  ارزشيابي، در اين صورت جايگاه برنامه ريزي از اهميت دوچنداني برخوردار است زيرا در ابتداي اين چرخه قرار دارد. مقاله حاضر تلاش مي کند که مفهوم برنامه را بازتر کند و يک روش ساده براي برنامه ريزي را در سطح محلي ارائه کند

 1  
منو
  • صفحه اصلي
  • اخبار
  • مقالات
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • کارگاه های آموزشی
  • کتاب های منتشره
  • نقشه سايت
طراحی و پیاده سازی : پدیده نگاران یاس